Aktualności i informacje

Regulamin FC

Regulamin „Aga Radwańska – Polski Fan Club”

obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

Art. 1. Postanowienia ogólne
1. „Aga Radwańska – Polski Fan Club” [zwany później: Fan Clubem] zrzesza fanów Agnieszki Radwańskiej.
2. Fan Club działa na podstawie zgody udzielonej przez Agnieszkę Radwańską i jej managera oraz niniejszego Regulaminu, który jest wewnętrznym dokumentem Fan Clubu.
3. Osobami odpowiedzialnymi za Fan Club [zwani później: Adminami] są: Karol Szamatuła, Patrycja Niemczyk i Agnieszka Bartoszewska.
4. Interaktywnymi częściami Fan Clubu są: strona internetowa oraz strona na Facebook.com.
5. Grupa na Facebook.com „Aga Radwańska – Polski Fan Club” zrzesza zadeklarowanych Członków Fan Clubu.
6. Admini zobowiązują się do niewykorzystywania Fan Clubu w celach zarobkowych -> Fan Club jest działalnością o charakterze niekomercyjnym.
7. Oficjalne akcje oraz projekty Fan Clubu organizują Admini.
8. Językiem obowiązującym w Fan Clubie jest język polski.
9. Przedstawicielami Fan Clubu w kontaktach z Agnieszką Radwańską, Polskim Związkiem Tenisowym, mediami, instytucjami są Admini i/lub wyznaczone przez nich osoby.
10. Członkostwo w Fan Clubie jest nieodpłatne. Ewentualne składki na akcje organizowane przez Fan Club są dobrowolne i w całości zostaną przeznaczone na działalność Fan Clubu określoną w niniejszym Regulaminie.
11. Złożenie Deklaracji Członkowskiej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Fan Clubu.
12. Admini zastrzegają sobie prawa do nazwy oraz logo Fan Clubu.

Art. 2. Członkostwo w Fan Clubie
1. Członkiem Fan Clubu może zostać każdy, kto poprawnie wypełni i złoży Deklarację Członkowską.
2. Za poprawne wypełnienie Deklaracji uznaje się podanie prawdziwych danych dotyczących: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu kontaktowego, numeru telefonu, adresu e-mail oraz czytelnego podpisu.
3. Deklarację Członkowską należy złożyć w formie pisemnej, wysyłając ją na adres korespondencyjny Fan Clubu. W celu otrzymania adresu prosimy o kontakt mailowy.
4. Członkami Fan Clubu mogą być jedynie osoby prawne, posługujące się prawdziwym imieniem i nazwiskiem.
5. W przypadku osób, które nie ukończyły 15. roku życia – na deklaracji musi złożyć swój podpis rodzic lub opiekun prawny kandydata. Złożenie podpisu oznacza wyrażenie zgody na członkostwo kandydata w Fan Clubie.
6. W indywidualnych przypadkach Admini zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia Deklaracji Członkowskiej bez podania przyczyny.
7. Wzór Deklaracji znajduje się na oficjalnej stronie WWW Fan Clubu – zakładka „Dołącz do nas”.
8. Do wyrobienia Karty Członkowskiej wymagane jest aktualne zdjęcie w formacie elektronicznym o parametrach podanych przez Adminów.
Za zgodą Członka Fan Clubu jego zdjęcie zostanie opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Fan Clubu.
9. Potwierdzeniem przyjęcia do Fan Clubu jest otrzymanie Karty Członkowskiej, której koszt wydruku i wysyłki pokrywa członek Fan Clubu.
10. Deklaracje Członkowskie przyjmowane są przez cały rok, natomiast o terminie wysyłki Kart Członkowskich decydują Admini.

Art. 3. Obowiązki Członka Fan Clubu
Członek Fan Clubu zobowiązany jest do:
1. przestrzegania poniższego Regulaminu, a także Regulaminu grupy na portalu Facebook.com
2. kulturalnego zachowywania się wobec innych Członków i sympatyków Fan Clubu.
3. prezentowania wysokiej kultury osobistej.
4. dołączenia do grupy Zadeklarowanych Członków Fan Clubu na facebooku nie później niż 30 dni od otrzymania Karty Członkowskiej.
5. kreowania dobrego imienia Fan Clubu oraz dobrego imienia Agnieszki Radwańskiej.
6. aktywnego udziału w życiu Fan Clubu.
7. niewykorzystywania Fan Clubu w celach zarobkowych.
8. niewykorzystywania logo Fan Clubu bez zgody Adminów.
9. nierozpowszechniania informacji, które przeznaczone są wyłącznie dla członków Fan Clubu.

Art. 4. Prawa Członka Fan Clubu
Członek Fan Clubu ma prawo do:
1. posiadania Karty Członkowskiej.
2. udziału w akcjach i projektach organizowanych przez Fan Club.
3. swobodnego wyrażania myśli nienaruszających norm i zasad kultury i życia społecznego.
4. nabywania oficjalnych gadżetów Fan Clubu po kosztach ich produkcji.
a) Rodzaje dostępnych gadżetów określają Admini
b) Koszt wydania i wysłania koszulki oraz gadżetów pokrywa Członek Fan Clubu
5. proponowania różnych akcji oraz projektów.
6. otrzymywania w pierwszej kolejności informacji o akcjach i projektach Fan Clubu.
7. rezygnacji z uczestnictwa w Fan Clubie – rezygnacja następuje poprzez wysłanie na piśmie informacji o rezygnacji wraz z prośbą o usunięcie danych osobowych z bazy danych Fan Clubu; do rezygnacji należy dołączyć Kartę Członkowską.

Art. 5. Przywileje dla aktywnego Członka Fan Clubu

Aktywnym Członkiem FC nazywamy zadeklarowanych członków, którzy aktywnie uczestniczą w akcjach i inicjatywach podejmowanych przez FC, takich jak np. akcje mające na celu wspieranie Agnieszki, podziękowania, itp.
1. Aktywni Członkowie Fan Clubu mają prawa do przywilejów.
2. Do przywilejów Członka Fan Clubu należą:
a) możliwość uczestnictwa w spotkaniu z Agnieszką Radwańską oraz innymi tenisistkami i osobami, z którymi Fan Club organizuje spotkania
b) prawo do posiadania jednej oficjalnej koszulki Fan Clubu
c) przywileje na grupie dyskusyjnej dla Zadeklarowanych Członków Fan Clubu
d) reprezentowanie Fan Clubu m.in. w mediach oraz spotkaniach zewnętrznych
e) inne
3. O ostatecznym przydzielaniu przywilejów decydują Admini.

Art. 6. Kary i upomnienia
1. Za nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu grożą następujące kary:
a) ostrzeżenie od Adminów
b) zawieszenie w prawach Członka Fan Clubu
c) wydalenie z Członkostwa w Fan Clubie – równoznaczne z obowiązkiem zwrotu Karty Członkowskiej
2. O tym, czy Członek Fan Clubu załamał Regulamin decydują Admini.
3. O karze, jaką zastosować, decydują Admini.

Art. 7. Zobowiązania Fan Clubu dotyczące danych osobowych Członków Fan Clubu
Fan Club zobowiązuje się do:
1. nieprzekazywania danych osobowych Członków Fan Clubu osobom trzecim.
2. wykorzystania danych osobowych wyłącznie do wykonania Karty Członkowskiej (po wyrobieniu i wysłaniu Karty Członkowskiej wszystkie dane poza imieniem i nazwiskiem, numerem karty i miastem zamieszkania nie są w żaden sposób przechowywane czy wykorzystywane przez Fan Club), imienia i nazwiska oraz miasta do zamieszczenia na liście członków Fan Clubu na stronie internetowej.
3. wykorzystywania adresu korespondencyjnego wyłącznie w celu przekazania Karty Członkowskiej.
4. wykorzystywania adresu email wyłącznie w celach kontaktu z Członkiem Fan Clubu, informowania o aktualnych akcjach i projektach.

Każdy Członek Fan Clubu akceptując regulamin oświadcza, że przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma prawo do:
5. Wglądu, poprawiania i usuwania podanych danych osobowych. W tym celu Członek Fan Clubu powinien zwrócić się z prośbą do Adminów wskazując jakie dane osobowe chciałby poprawić lub usunąć. Dane zostaną poprawione lub usunięte przez Adminów zgodnie z prośbą Członka Fan Clubu w terminie 3 dni.
6. W przypadku złożenia przez Członka Fan Clubu prośby o całkowite usunięcie jego danych osobowych dotyczących imienia, nazwiska, adresu e-mail, członkostwo w Fan Clubie wygasa.
7. Punkt 6. nie ma zastosowania, jeśli Członek Fan Clubu zwrócił się tylko z prośbą o niepublikowanie wskazanych w punkcie 6 danych osobowych na stronie internetowej Fan Clubu. Dotyczy to także odmowy lub cofnięcia zgody na publikację na stronie internetowej wizerunku (zdjęcia), o którym mowa w art. 2 pkt. 8 regulaminu lub informacji o swojej osobie.

Art. 8. Postanowienia końcowe:
1. Admini zastrzegają sobie prawo do wydalenia z Fan Clubu nieaktywnych Członków.
2. O kwestiach niezawartych w regulaminie decydują Admini.
3. Kontakt do Adminów dostępny jest na oficjalnej stronie WWW.
4. Admini zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz do tworzenia osobnych regulaminów dla akcji i projektów realizowanych przez Fan Club.
5. Zakończenie działalności Fan Clubu – Fan Club może zostać rozwiązany:
a) na prośbę Agnieszki Radwańskiej lub jej managera
b) z dniem zakończenia kariery sportowej Agnieszki Radwańskiej
6. Zmiana Regulaminu następuje za zgodą wszystkich Adminów. Vacatio legis wynosi 7 dni. O zmianie Regulaminu zostają poinformowani wszyscy Członkowie Fan Clubu.